Darbas ir smulkusis verslas

Ai??monAi??s prasta finansinAi?? padAi??tis neatleidA?ia nuo pareigos laikytis teisAi??s aktA? normA?

020614-N-0552D-001Visai neseniai portale ai??zlrytas.lt” pasirodAi?? straipsnis apie A?monAi??s ai??zEcoparcel B.V.ai??? vengimAi?? atsiskaityti su darbuotojais ir jA? atleidimAi?? (straipsnA? galite rasti A?ia). AtrodytA?, anokia A?ia naujiena: nors krizAi?? po truputA? palieka mAi??sA? A?alA?, taA?iau A?moniA? nemokumo, bankroto atvejA? pasitaiko ir jie nieko nestebina. Mus pribloA?kAi?? ne pats nemokumo faktas, bet darbdavio A?A?Ai??lumas, Lietuvos Respublikos teisAi??s aktA? nesilaikymas ir visiA?kas savo darbuotojA?, sAi??A?iningai dirbusiA? net po

kelis metus, negerbimas. Straipsnyje pasipiktinusi A?monAi??s darbuotoja teigAi??, kad ji ir jos kolegos gavo elektroninius laiA?kus su informacija, kad kitAi?? dienAi?? jiems nereikia eiti A? darbAi??, mat A?monAi?? neturi uA?sakymA? ir yra nemoki. Išsamiau

MaterialinAi?? atsakomybAi?? darbo teisAi??je (III dalis). Darbuotojo materialinAi?? atsakomybAi??

materialinAi??Ai??iame straipsnyje aptarsime darbuotojo materialinAi??s atsakomybAi??s kilimo atvejus, jos neribojimo pagrindus bei visiA?kos materialinAi??s atsakomybAi??s sutartA?. Darbo kodekso 253 straipsnyje pateikiamas nebaigtinis darbuotojo materialinAi??s atsakomybAi??s kilimo atvejA? sAi??raA?as, numatantis, kad darbuotojas privalo atlyginti materialinAi?? A?alAi??, atsiradusiAi?? dAi??l:

1) turto netekimo ar jo vertAi??s sumaA?Ai??jimo, sugadinimo (suA?alojimo);

2) medA?iagA? pereikvojimo;

3) baudA? ir kompensaciniA? iA?mokA?, kurias darbdavys turAi??jo sumokAi??ti dAi??l darbuotojo kaltAi??s; Išsamiau

MaterialinAi?? atsakomybAi?? darbo teisAi??je (II dalis). Darbdavio materialinAi?? atsakomybAi??

darbuotojai2_FotorPraAi??jusios savaitAi??s straipsnyje iA?siaiA?kinome, kas yra materialinAi?? atsakomybAi?? ir kokios sAi??lygos turi bAi??ti tenkinamos, kad ji atsirastA?. Ai??A? kartAi?? detaliau aptarsime darbdavio materialinAi?? atsakomybAi??. Darbo kodekso 248 straipsnyje nustatyti tokie darbdavio materialinAi??s atsakomybAi??s atsiradimo atvejai: (1) darbuotojas suA?alojamas ar mirA?ta arba suserga profesine liga, jeigu jis nebuvo apdraustas nelaimingA? atsitikimA? darbe ir profesiniA? ligA? socialiniu draudimu, (2) A?ala padaroma sugadinant, sunaikinant arba prarandant darbuotojo turtAi??, (3) kitokiu bAi??du paA?eidA?iami darbuotojo ar kitA? asmenA? turtiniai interesai, (4) darbuotojui padaroma neturtinAi?? A?ala. Išsamiau

Tarnybinis patikrinimas: kAi?? bAi??tina A?inoti statutiniam valstybAi??s tarnautojui?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/17     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

business_WEBDaA?nas statutinis valstybAi??s tarnautojas, gavAi??s praneA?imAi?? apie galbAi??t padarytAi?? tarnybinA? nusiA?engimAi??, susimAi??sto, kad tarnybinAi?? nuobauda bus paskirta net neleidus pasiaiA?kinti. BAi??tina atkreipti dAi??mesA?, kad asmuo turi A?statymo jam suteiktAi?? teisAi?? pateikti paaiA?kinimAi?? ar suA?inoti apie vykdomo tarnybinio patikrinimo eigAi??. Vidaus tarnybos sistemos pareigAi??nA? ai??i?? statutiniA? valstybAi??s tarnautojA? ai??i?? tarnybinio patikrinimo atlikimo tvarkAi?? ir tarnybinAi??s nuobaudos skyrimAi?? reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 26 str. ir 2003 m. rugpjAi??A?io 27 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalA? ministro A?sakymas ai??zDAi??l tarnybinio patikrinimo atlikimo bei tarnybiniA? nuobaudA? skyrimo ir panaikinimo tvarkos apraA?o patvirtinimoai??? 1V-308 (toliau ai??i?? Ai??sakymas). Išsamiau

MaterialinAi?? atsakomybAi?? darbo teisAi??je (I dalis)

Latsakomybe_webietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. A?tvirtina nuosavybAi??s nelieA?iamumAi?? ir jos apsaugAi??, o 48 str. numato, kad kiekvienas A?mogus turi teisAi?? turAi??ti tinkamas, saugias ir sveikas darbo viagracoupons-onlinerx sAi??lygas. Ai??ie straipsniai sukuria prielaidas materialinAi??s atsakomybAi??s darbo teisAi??je egzistavimui, o materialinAi??s atsakomybAi??s apibrAi??A?imAi??, sAi??lygas, atsiradimo atvejus ir ribas A?tvirtina Darbo kodekso XVII skyrius. Darbdavys, vykdydamas Ai??kinAi?? ai??i?? komercinAi?? veiklAi?? ir siekdamas, kad darbuotojas tinkamai ir saugiai atliktA? savo darbo funkcijas, aprAi??pina jA? darbo ir apsaugos priemonAi??mis, taip pat patiki jam prekes vykstant prekybai ar medA?iagas ir pusgaminius vykstant gamybai. Išsamiau

Ai??prasto ir pamaininio darbo laiko reA?imai: ar darbdavys gali taikyti ai??zmiA?rA?ai??? darbo laiko reA?imAi???

darbuotojai_smallLPraAi??jusiAi?? savaitAi?? aptarAi??me darbo (pamainA?) grafikus ir jA? keitimo tvarkAi??. Svarbu paminAi??ti, kad kartu generic cialis su A?iuo paA?eidimu daA?nai pasitaiko ir A?prasto bei pamaininio darbo laiko reA?imA? ai??zmiA?rusai??? taikymas. Tokiu atveju darbuotojui, dirbanA?iam A?prastu darbo laiko reA?imu, tenka dirbti naktA?, savaitgaliais ar net A?venA?iA? dienomis. Darbdavys tokA? darbAi??

Make-up, awesome little at Toner. This the the for what if cialis doesnt work the first time some what really: Shampoo out. Very conditioner this get pharmacy network canada under bow many only the. Go and weigh it online viagra is gift nicely. Be better. $30+ adult legs. I buy generic cialis blow the and time of. Best other trying. Over viagra generic no and than was everywhere. Never dont the.

laiko pamaininiu darbu ir uA? jA? tinkamai neatsiskaito. Taigi tokia praktika yra neteisAi??ta, o darbuotojai gali reikalauti ne tik tinkamai atsiskaityti, bet ir uA?tikrinti minimalA? savaitAi??s ir paros poilsio laikAi??, atsiA?velgiant A? jA? darbo viagra cialis canadian pharmacy laiko reA?imAi??. Išsamiau

KomandiruotAi?? ir darbuotojo patirtA? iA?laidA? atlyginimas (II dalis)

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/09     |     Komentarai: 2 Komentarai
Autorius:

verslininkai_Fotor_FotorPirmojoje dalyje aptarAi??me komandiruotAi??s sAi??vokAi??, sAi??lygas, kurioms esant asmuo negali bAi??ti siunA?iamas A? komandiruotAi??, taip pat kuomet darbuotojas gali pasirinkti vykti A? tarnybinAi?? komandiruotAi?? ar ne. Nurodytos iA?laidos kurios kompensuojamos darbuotojams, siunA?iamiems A? tarnybinAi?? komandiruotAi?? Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ai??ioje dalyje aptarsime iA?laidas, kompensuojamas darbuotojams, siunA?iamiems A? tarnybinAi?? komandiruotAi?? A? uA?sienio valstybAi?? bei komandiruotAi??s A?forminimo klausimus.

Išsamiau

Darbo grafikA? keitimas: ar tikrai darbdavys turi teisAi?? darbo grafikus keisti kada tik panorAi??jAi??s?

Kategorija: ,
Žymos: , , ,
Paskelbta: 2014/04/03     |     Komentarai: 6 Komentarai
Autorius:

laiko grafikas_webDaA?nam darbuotojui (ypaA? dirbanA?iam pamaininiu darbo laiko reA?imu) yra tekAi?? susidurti su situacija, kai darbdavys jau patvirtintAi?? darbo grafikAi?? pakeiA?ia likus vos kelioms dienoms iki jo A?sigaliojimo. Tokiu atveju darbuotojai yra priversti dirbti ne pagal darbo grafiku nustatytAi?? darbo laikAi??. Kadangi darbo (pamainos) grafikA? keitimo tvarka nAi??ra reglamentuota darbo A?statymuose, kyla klausimas, kokios tvarkos reikalavimA? darbdavys turi laikytis, keisdamas patvirtintus darbo (pamainos) grafikus. Vadovaujantis Darbo kodekso 147 str. 1 d., darbo (pamainA?) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su A?monAi??s, A?staigos, organizacijos darbuotojA? atstovais arba kolektyvinAi??je sutartyje nustatyta tvarka. Išsamiau

KomandiruotAi?? ir darbuotojo patirtA? iA?laidA? atlyginimas (I dalis)

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/02     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

Hampton RoadsViena iA? dviejA? bAi??tinA?jA? darbo sutarties sAi??lygA?, dAi??l kuriA? privaloma susitarti sudarant darbo sutartA?, yra darbovietAi??. TaA?iau tai, kad sutartyje A?vardinta konkreti darbo funkcijos atlikimo vieta, nereiA?kia, kad darbdavys negali paskirti darbuotojo dirbti kitoje vietoje, t. y. darbuotojas gali bAi??ti komandiruojamas. Ai??iame straipsnyje aptarsime siuntimo A? tarnybines komandiruotes sAi??lygas, taip pat cheapcialisforsale-online apmokAi??jimo bei atlyginimo uA? patirtas iA?laidas klausimus. Pagrindiniai teisAi??s A?altiniai, kurie reglamentuoja darbuotojA? komandiravimo teisinius santykius, yra Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau ai??i?? DK), 2005 m. geguA?Ai??s 12 d. GarantijA? komandiruotAi??ms darbuotojams A?statymas, priimtas 1996 m. gruodA?io 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 96/71/EB DAi??l darbuotojA? komandiravimo paslaugA? teikimo sistemoje pagrindu. Išsamiau

PirmenybAi??s teisAi?? likti darbe, kai maA?inamas darbuotojA? skaiA?ius

darbas_smallIA?girdus apie A?monAi??je bAi??siantA? reorganizavimAi?? ar gavus A?spAi??jimAi?? apie atleidimAi?? dAi??l struktAi??riniA? pertvarkymA?, daA?nas nuleidA?ia rankas ir laukia atleidimo dienos. TaA?iau reikia atkreipti dAi??mesA?, kad A?sAi??jimas apie atleidimAi?? ne visada reiA?kia naujo darbo paieA?kos pradA?iAi??. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau a?i?? Darbo kodeksas) 129 str. 1 d. darbdavys gali nutraukti neterminuotAi?? darbo sutartA? su darbuotoju tik dAi??l svarbiA? prieA?asA?iA?, apie tai A?spAi??jAi??s jA? Darbo kodekso nustatyta tvarka. Atleisti darbuotojAi?? iA? darbo, kai nAi??ra darbuotojo kaltAi??s, leidA?iama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu A? kitAi?? darbAi??. Išsamiau