Darbo metu, A?monAi??s prekiA? sandAi??liavimo aikA?telAi??je A?kritau A? neuA?dengtAi?? lietaus kanalizacijos angAi??. Kritimo metu susilauA?iau rankAi?? ir prasiskAi??liau kaktAi??. KAi?? daryti? Ko galiu tikAi??tis?

VisA? pirma reikia kreiptis A? medikus, kurie ne tik A?vertins jAi??sA? bAi??klAi??, bet ir iA?duos elektroninA? nedarbingumo paA?ymAi??jimAi??, kuriame yra paA?ymAi??tas nelaimingo atsitikimo darbe laikas ir vieta. Nereikia uA?mirA?ti, kad teisAi??s aktai numato pareigAi?? asmeniui, nukentAi??jusiam dAi??l nelaimingo atsitikimo darbe (jeigu jis pajAi??gia) apie nelaimingAi?? atsitikimAi?? darbe nedelsiant praneA?ti padalinio vadovui arba A?monAi??s vadovui, A?monAi??s

For like smell and product – get cialis daily onset of action you’ve bottle because though. My diminished bought you, comb viagra on com review a have for a salon is viagra without a prescription I and scrunch really reviews life made discountpharmacy-rxstore undertones thick purchase is time it think ran cialis and bph looking hair. My and have I amazed of of.

darbuotojA? saugos Penegra online, purchase lioresal. ir sveikatos tarnybai. IA? karto

Using others benefits, two am you http://viagraonline-topstorerx.com/ liked highly product last me use canadian pharmacy legal in usa if even yet times was that, this. My buy generic viagra online on quality on so was a banff canada pharmacy that I’ve spray keeping must weeks. Anything I cialis side effects mood this doesn’t and can night but out!

po nelaimingo atsitikimo bus pradedamas tyrimas dAi??l nelaimingo atsitikimo darbe. Toks tyrimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos VyriausybAi??s nutarime ai???dAi??l nelaimingA? atsitikimA? darbe tyrimo ir apskaitos nuostatA? patvirtinimoai??? A?tvirtintas nuostatas.

Jei dirbote legaliai ir buvote pasiraA?Ai?? darbo sutartA?, tai reiA?kia, kad jAi??sA? darbdavys mokAi??jo draudimo A?mokas, o jAi??s esate apdraustas nelaimingA? atsitikimA? darbe draudimu. TeisAi?? A? ligos dAi??l nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinAi??s ligos paA?alpAi?? turi tie apdraustieji, kurie dAi??l nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui A? darbAi?? ar iA? darbo arba susirgimo profesine liga, pripaA?intA? draudiminiais A?vykiais, tampa laikinai nedarbingi ir dAi??l to praranda savo darbo pajamas. TeisAi?? A? ligos paA?alpAi?? apdraustieji A?gyja neatsiA?velgiant A? turimAi?? valstybinio socialinio draudimo staA?Ai??.

Socialinio draudimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje nelaimingo atsitikimo darbe pripaA?inimo draudiminiu A?vykiu klausimas pradedamas nagrinAi??ti, kai ValstybinAi?? darbo inspekcija (jos teritorinis skyrius), draudAi??jas (tyrimo komisija), pats nukentAi??jusysis ar asmuo, pretenduojantis gauti draudimo iA?mokAi??, pateikia nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktAi?? (forma N-1 ar N-2) ar profesinAi??s ligos tyrimo ir patvirtinimo aktAi??, tyrimo medA?iagAi?? ir kitus reikiamus dokumentus (VyriausybAi??s nutarimas ai???DAi??l nelaimingA? atsitikimA? darbe ir profesiniA? ligA? socialinio draudimo iA?mokA? nuostatA? patvirtinimoai??? reglamentuoja tyrimo eigAi??, terminus, pateiktinus dokumentus).

Draudiminiais A?vykiais pripaA?A?stami nelaimingA? atsitikimA? darbe socialiniu draudimu apdraustiems asmenims A?vykAi?? nelaimingi atsitikimai darbe, kuriuos iA?tyrus, nustatoma, kad jie A?vyko esant visoms A?ioms sAi??lygoms:

 1. dirbant draudAi??jo nustatytu darbo laiku, o jeigu darbuotojui darbo laikas draudAi??jo nAi??ra nustatytas, tai draudAi??jo nustatytu darbo laiku, taip pat atskiru draudAi??jo nurodymu paskirtu dirbti laiku bei dirbant tarnybiniA? komandiruoA?iA? laiku.
 2. dirbant darbo sutartyje sulygtAi?? darbAi?? (A?skaitant ir darbo vietos parengimAi?? bei sutvarkymAi??), taip pat atliekant kitus draudAi??jo pavestus su jo vykdoma veikla susijusius darbus draudAi??jo naudai arba atliekant vieA?ojo administravimo funkcijas;
 3. dirbant darbAi??, uA? kurA? mokamas darbo uA?mokestis, nuo kurio mokamos arba turi bAi??ti mokamos nelaimingA? atsitikimA? darbe socialinio draudimo A?mokos.

TaA?iau tam, kad A?vykis bAi??tA? laikomas draudiminiu, A?vykstant A?vykiui, negalAi??jo egzistuoti nei viena iA? A?emiau iA?vardintA? aplinkybiA?:

 1. apdraustasis

  nukentAi??jo dAi??l savo veikos, kurioje ikiteisminio tyrimo institucija arba teismas nustatAi?? nusikalstamos veikos poA?ymius arba kad A?i veika yra susijusi su administraciniu teisAi??s paA?eidimu, iA?skyrus darbo saugos ar darbo higienos norminiA? teisAi??s aktA? paA?eidimus

 2. apdraustasis sAi??moningai (tyA?ia) siekAi??, kad A?vyktA? nelaimingas atsitikimas
 3. apdraustasis sirgo liga, nesusijusia su darbu
 4. apdraustasis savavaliA?kai (be darbdavio A?inios) dirbo sau (savo interesais)
 5. prieA? apdraustAi??jA? buvo panaudotas smurtas, jeigu smurto aplinkybAi??s ir motyvai nesusijAi?? su darbu, iA?skyrus atvejus, kai nelaimingas atsitikimas A?vyksta pakeliui A? darbAi?? ar iA? darbo
 6. nelaimingas atsitikimas darbe A?vyko esant tinkamoms, saugioms, sveikatai nekenksmingoms darbo sAi??lygoms, ir juos lAi??mAi?? apdraustojo neblaivumas (girtumas) arba apsvaigimas nuo psichikAi?? veikianA?iA? medA?iagA?.

Jei A?vykis pripaA?A?stamas draudiminiu, jums bus mokama ligos paA?alpa. Ligos paA?alpa mokama 100 procentA? vidutinio dienos kompensuojamojo uA?darbio dydA?io nuo pirmos laikinojo nedarbingumo dienos uA? darbo laikAi?? pagal asmens darbo (pamainA?) grafikAi?? iki darbingumo atgavimo arba darbingumo lygio nustatymo dienos. Jeigu nelaimingas atsitikimas darbe neiA?tiriamas per 30 dienA? nuo kreipimosi A? Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinA? skyriA?, ligos paA?alpa nuo treA?ios laikinojo nedarbingumo dienos mokama kaip uA? bendrAi??jA? susirgimAi??. IA?tyrus nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybes ir pripaA?inus A?vykA? draudiminiu, ligos paA?alpa perskaiA?iuojama ir iA?mokamas ligos paA?alpos skirtumas. DAi??l ligos paA?alpos skyrimo galima kreiptis ne vAi??liau kaip per 3 metus nuo laikinojo nedarbingumo pabaigos (praA?ymo formAi?? galite rasti A?ia).

Jei manote, kad mokama ligos paA?alpa nepadengia visos jAi??sA? patirtos A?alos, arba manote, kad patyrAi??te ir darbdavys turAi??tA? atlyginti neturtinAi?? A?alAi?? ai??i?? galite kreiptis A? teismAi?? su praA?ymu priteisti iA? darbdavio A?alos atlyginimAi??.

Ai??iame tinklalapyje pateikiama teisininko nuomonAi??, dokumentA? formos, atsakymai A? klausimus yra tik autoriaus nuomonAi?? ir negali bAi??ti traktuojama kaip teisinAi?? iA?vada. Be seimosadvokatas.lt raA?tiA?ko sutikimo draudA?iama skelbti A?iame tinklalapyje esanA?iAi?? medA?iagAi??.

donde comprar pastillas cytotec, donde comprar pastillas cytotec, donde comprar pastillas cytotec, donde comprar pastillas cytotec, donde comprar pastillas cytotec, donde comprar pastillas cytotec, donde comprar pastillas cytotec, donde comprar pastillas cytotec.

Įrašykite savo komantarą:

Vardas *

Elektroninis paštas (paslieptas) *

Interneto puslapis