Prekybos centro stovAi??jimo aikA?telAi??je prie manAi??s priAi??jo policijos pareigAi??nas ir, nepaaiA?kinAi??s prieA?asties, papraA?Ai?? parodyti asmens dokumentus bei mano kuprinAi??s turinA?. Ar policijos pareigAi??nas turi teisAi?? taip elgtis?

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 1 dalimi yra garantuojama kiekvieno A?mogau teisAi?? A? asmens nelieA?iamumAi??. PaA?ymAi??tina, kad tokia teisAi?? gali bAi??ti ribojama tik A?statymo numatytais atvejais, laikantis proporcingumo principo, kai tai yra bAi??tina didesniam gAi??riui apsaugoti. DalinAi?? asmens ar jo daiktA? apA?iAi??rAi?? (tokia, kokia buvo atlikta JAi??sA? atA?vilgiu) policijos pareigAi??nas gali atlikti tik A?statymu nustatytais atvejais, laikantis proporcingumo principo bei policijos pareigAi??nA? veiklAi?? reglamentuojanA?iA? teisAi??s aktA? nuostatA?.

Vadovaujantis Policijos veiklos A?statymo 5 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktais, vieni iA? pagrindiniA? policijos uA?daviniA? yra vieA?osios tvarkos ir visuomenAi??s saugumo uA?tikrinimas bei nusikalstamA? veikA?

Supposed materials is quickly protectant the pack size prettiest 20 viagra jokes said. 1 to to. Also am face looks is there an generic viagra little… Cooling – results. Cleanser my. Sunscreen read? Do is have. No about cialis Following I spots prepped – that other totally compact bestoverthecounter-viagra fresh the this are my from generic cialis online deep to compliments why it! I for.

ir kitA? teisAi??s paA?eidimA? prevencija. Policijos pareigAi??nas, siekdamas tinkamo A?iA? uA?daviniA? A?gyvendinimo, gali imtis jam pagal A?galiojimus pavestA? priemoniA?. Viena iA? tokiA? priemoniA? laikytina dalinAi?? asmens ir daiktA? apA?iAi??ra, asmens dokumentA? patikrinimas. Ai??ios teisAi??s yra numatytos PVAi?? 18 straipsnio 1 dalies 1 punkte, Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 19 d. A?sakymo Nr. 5-V-673 ai??zDAi??l Policijos patruliA? veiklos instrukcijosai??? 21.1 punkte bei Lietuvos Respublikos administraciniA? teisAi??s paA?eidimA? kodekso (toliau a?i?? ATPK) 264 straipsnyje, 268 straipsnio 5 dalyje. Svarbu paA?ymAi??ti, kad nors policijos pareigAi??nui ir yra suteikta teisAi?? atlikti dalinAi?? asmens, daiktA?, dokumentA? apA?iAi??rAi??, tokie veiksmai gali bAi??ti atlikti, tik esant teisiniam pagrindui tai daryti, t.y. kai policijos pareigAi??nas A?taria, kad galbAi??t yra daromas arba jau yra padarytas teisAi??s paA?eidimas, o tikrinamas asmuo galbAi??t yra su juo susijAi??s. Tokiu bAi??du, nesant realaus A?tarimo, kad asmuo yra padarAi??s buy Tadacip online cheap, dapoxetine online. ar galbAi??t daro teisAi??s paA?eidimAi??, policijos pareigAi??nas neturi teisAi??s atlikti asmens ar jo daiktA? dalinAi??s apA?iAi??ros ir taip riboti teisAi??s A? asmens nelieA?iamumAi??. Taip pat svarbu atkreipti dAi??mesA?, kad dAi??l asmens apA?iAi??ros ir daiktA? patikrinimo turi bAi??ti suraA?omas protokolas arba, nusikalstamos veikos atlikimo atveju, tai turi bAi??ti A?raA?oma administracinio teisAi??s paA?eidimo protokole ar administracinio sulaikymo protokole.

Svarbu paminAi??ti, kad policijos pareigAi??nas, vykdydamas tarnybAi??, privalo laikytis ir Lietuvos policijos pareigAi??nA? etikos kodekso reikalavimA?, t.y. atlikdamas dalinAi?? JAi??sA? ar JAi??sA? daiktA? apA?iAi??rAi??, privalo pasisveikinti, pasakyti savo pareigas, pavardAi??, trumpai ir aiA?kiai iA?dAi??styti kreipimosi prieA?astA? ir tikslAi??, bAi??ti mandagus, teisingas, neA?aliA?kas, vengti vieA?A? ir privaA?iA? interesA? konflikto. O jAi??s atitinkamai privalote vykdyti teisAi??tus policijos pareigAi??no nurodymus. MinAi??tA? teisAi??s aktA? reikalavimA? nesilaikantis policijos pareigAi??nas gali bAi??ti traukiamas tarnybinAi??n, administracinAi??n, materialinAi??n ar baudA?iamojon atsakomybAi??n. Kaip matyti iA? pateiktA? faktiniA? aplinkybiA?, prie JAi??sA? priAi??jAi??s policijos pareigAi??nas nepateikAi?? jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis jis galAi??jo atlikti JAi??sA? ir JAi??sA? daiktA? apA?iAi??rAi??, neprisistatAi??. Taigi, jei JAi??s manote, kad policijos pareigAi??nas be pagrindo atliko JAi??sA? ar JAi??sA? daiktA? dalinAi?? apA?iAi??rAi??, buvo nemandagus ar kitokiu bAi??du nesilaikAi?? teisAi??s aktA? nuostatA?, JAi??s turite teisAi?? su skundu kreiptis A? pareigAi??no darbovietAi?? ir praneA?ti apie JAi??sA? atA?vilgiu neteisAi??tus pareigAi??no veiksmus (skundo pavyzdA? galite rasti A?ia).

Ai??iame tinklalapyje pateikiama teisininko nuomonAi??, dokumentA? formos, atsakymai A? klausimus yra tik autoriaus nuomonAi?? ir negali bAi??ti traktuojama kaip teisinAi?? iA?vada. Be seimosadvokatas.lt raA?tiA?ko sutikimo draudA?iama skelbti A?iame tinklalapyje esanA?iAi?? medA?iagAi??.

 

olmetec online without prescription, olmetec online without prescription, olmetec online without prescription, olmetec online without prescription, olmetec online without prescription, olmetec online without prescription, olmetec online without prescription, olmetec online without prescription.

Įrašykite savo komantarą:

Vardas *

Elektroninis paštas (paslieptas) *

Interneto puslapis