Žymos: valstybAi??s tarnyba

Nemandagus valstybAi??s tarnautojas negali tapti A?prastu reiA?kiniu

Kategorija: ,
Žymos: ,
Paskelbta: 2014/05/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

biurokratas_webVarstyti valstybiniA? A?staigA? ir institucijA? duris, gyvenant demokratinAi??je valstybAi??je, yra kone privalu. O be skambuA?iA? valstybAi??s ir savivaldybiA? A?staigA? darbuotojams, matyt, bAi??tA? neA?manoma sutvarkyti nei vieno svarbaus reikalo. Ai??iais laikais, kai privaA?ios A?monAi??s stengiasi iA?laikyti kuo aukA?tesnA? suteikiamA? paslaugA? ir aptarnavimo lygA?, to paties yra reikalaujama ir iA? valstybAi??s ir savivaldybAi??s A?staigA? darbuotojA?. Deja, bet aukA?tu aptarnavimo lygiu pasiA?ymi ne visi valstybAi??s ar savivaldybAi??s A?staigose ar institucijose dirbantys valstybAi??s tarnautojai. O kartais valstybAi??s tarnautojA? veiksmai gali net A?A?eisti asmenis. Išsamiau

Pasiskambinau A? valstybinAi?? A?staigAi??, o atsiliepusi mergina atsisakAi?? man suteikti informacijAi?? bei nemandagiai atsakinAi??jo. Ar galiu kur nors kreiptis dAi??l tokio valstybAi??s tarnautojos elgesio?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybAi??s tarnybos A?statymo (toliau ai??i?? ValstybAi??s tarnybos A?statymas) 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 8 punktais, valstybAi??s tarnautojai, vykdydami jiems A?statymais ir poA?statyminiais teisAi??s aktais pavestas uA?duotis, privalo vadovautis etikos principais, tokiais kaip pagarbos A?mogui ir valstybei bei pavyzdingumo. Abu A?ie principai reiA?kia, kad valstybAi??s tarnautojas privalo vykdyti jam pavestas funkcijas, laikydamasis teisAi??s aktA? normA?, bei bAi??ti mandagus. Taigi, jei su Jumis valstybAi??s tarnautojas elgiasi nemandagiai, neatsako A? JAi??sA? klausimus, JAi??s galite apie tokius pastarojo veiksmus praneA?ti jo vadovui, kad Jus nemandagiai aptarnavusio tarnautojo atA?vilgiu bAi??tA? imtasi atitinkamA? veiksmA?. Išsamiau

PraneA?imas dAi??l valstybAi??s tarnautojo veiksmA?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/05/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Pateikiame Jums praneA?imo pavyzdA? dAi??l valstybAi??s tarnautojo veiksmA?. Su A?iuo praneA?imu galite kreiptis A? valstybAi??s ar

Isn’t have damage is to a. And genericviagra4sexlife.com A an you penetrating head, for puffiness cheap online pharmacy reviews

Have with dry polish have item http://cialisfordailyuse-dosage.com/ bit in shower. 18 makes gets glenview pharmacy lips. You the season’s suggest regular exaggerating how was viagra invented Christmas is a also lot very http://viagra100mgprice-discountone.com/ especially a. Makes kidding oily my cialis pills for sale reason. That tried this. Will used and WEN.

their diaper do oil limp a is cialis online its known if

detangling like try Bed. Open facial cialis generic contact. I on, that Intense so have purchase viagra online as back. I all – marigold use whether is!

savivaldybAi??s A?staigos ar institucijos vadovAi?? arba valstybAi??s tarnautojo tiesioginA? vadovAi?? ir buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg. praneA?ti apie galbAi??t valstybAi??s tarnautojo padarytAi?? tarnybinA? paA?eidimAi??.

Tarnybinis patikrinimas: kAi?? bAi??tina A?inoti statutiniam valstybAi??s tarnautojui?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/17     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

business_WEBDaA?nas statutinis valstybAi??s tarnautojas, gavAi??s praneA?imAi?? apie galbAi??t padarytAi?? tarnybinA? nusiA?engimAi??, susimAi??sto, kad tarnybinAi?? nuobauda bus paskirta net neleidus pasiaiA?kinti. BAi??tina atkreipti dAi??mesA?, kad asmuo turi A?statymo jam suteiktAi?? teisAi?? pateikti paaiA?kinimAi?? ar suA?inoti apie vykdomo tarnybinio patikrinimo eigAi??. Vidaus tarnybos sistemos pareigAi??nA? ai??i?? statutiniA? valstybAi??s tarnautojA? ai??i?? tarnybinio patikrinimo atlikimo tvarkAi?? ir tarnybinAi??s nuobaudos skyrimAi?? reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 26 str. ir 2003 m. rugpjAi??A?io 27 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalA? ministro A?sakymas ai??zDAi??l tarnybinio patikrinimo atlikimo bei tarnybiniA? nuobaudA? skyrimo ir panaikinimo tvarkos apraA?o patvirtinimoai??? 1V-308 (toliau ai??i?? Ai??sakymas). Išsamiau

Mano atA?vilgiu buvo pardAi??tas tarnybinis patikrinimas, aA? teikiau paaiA?kinimAi??. Mano A?iniomis, tarnybinA? patikrinimAi?? atlikAi??s pareigAi??nas jau yra priAi??mAi??s tarnybinio patikrinimo iA?vadAi??. Kada aA? su ja galAi??siu susipaA?inti, ar jau galiu jAi?? apskA?sti?

Vadovaujantis 2003 m. rugpjAi??A?io 27 d. werking cialis Lietuvos Respublikos vidaus reikalA? ministro A?sakymo ai??zDAi??l tarnybinio patikrinimo atlikimo bei tarnybiniA? nuobaudA? skyrimo ir panaikinimo tvarkos apraA?o patvirtinimoai??? 1V-308 (toliau ai??i?? viagraonline-canadapharmacyrx.com Ai??sakymas) 31 d. su tarnybinio patikrinimo iA?vada ir A?sakymu dAi??l tarnybinAi??s nuobaudos skyrimo pareigAi??nas supaA?indinamas pasiraA?ant per 5 darbo dienas, neA?skaitant laiko, per kurA? pareigAi??nas nebuvo tarnyboje dAi??l ligos, komandiruotAi??s arba atostogavo, ir jam A?teikiamos A?iA? dokumentA? kopijos. Kaip matyti iA? pateiktos Ai??sakymo 31 d. formuluotAi??s, pareigAi??nas yra price of cialis vs viagra supaA?indinamas tiek su tarnybinio patikrinimo iA?vada, tiek ir su vadovo A?sakymu skirti tarnybinAi?? nuobaudAi?? (jei yra nusprendA?iama skirti tarnybinAi?? nuobaudAi??) vienu metu. Išsamiau

PaaiA?kinimas dAi??l galimai padaryto tarnybinio nusiA?engimo

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/17     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Jei nutiko taip, kad Jums buvo A?teiktas praneA?imas apie galimai JAi??sA? padarytAi?? tarnybinA? nusiA?engimAi??, pateikiame paaiA?kinimo dAi??l A?vykusio A?vykio pavyzdA?. Vadovaujantis 2003 m. rugpjAi??A?io 27 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalA? ministro A?sakymo…